• 17 Jun, 2022

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია (OSHE GEORGIA) ახორციელებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებულ პროგრამაზე დაბალ და საშუალო რისკის ობიექტებზე თბილისში და ბათუმში.

 

დაბალი და საშუალო რისკის ობიექტების აკრედიტებული პროგრამის კურსდამთავრებულის დასაქმების სფეროა: მედიცინა, განათლება, რესტორნები, სასტუმროები, საოფისე საქმიანობა, ვაჭრობა, ყველა სექტორი, გარდა მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოებისა.

 

პროგრამის ხანგრძლივობა და საათობრივი დატვირთვა:

 • 1 თვე და 1 კვირა
 • 148 საათი

პროგრამის გავლისა და სპეციალურ საგამოცდო ცენტრში გამოცდის ჩაბარების შემდეგ კურსდამთავრებულები სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სერტიფიკატს მიიღებენ. კურსდამთავრებული დამატებით მიიღებს სახანძრო უსაფრთხოებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების სერტიფიკატებს.

 

პროგრამის ტრენერები: მამუკა ფირცხალავა, შოთა ნიჟარაძე, ზურაბ შანშაშვილი, ოთარ ქარჩავა, მაია მუშკუდიანი, გენადი კვერენჩხილაძე, სალომე ემუხვარი, ნუგზარ ციხელაშვილი, რატი დოლიძე, ზურა პავლიაშვილი, გიორგი ჯანჯღავა, გოჩა გელაშვილი, გრიგოლ ჭკადუა, თამარ დოლიძე, თეა მაღედანი, ირაკლი არაბიძე, ლაშა სიხარულიძე, ლევანი კაკაჩია, ნინო აშორდია, ფარნაოზ დვალი, ბაია კუბლაშვილი, ირინა წირქვაძე, გიორგი ჩიჩუა.

 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მქონე პირს.

 

პროგრამი თემატიკა:

 1. შესავალი შრომის უსაფრთხოების მართვის საკითხებში
 2. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი”
 3. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი
 4. ეროვნული საკანონმდებლო რეგულაციები შრომის სამართლის მიმართულებით
 5. საერთაშორისო სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
 6. საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა
 7. საწარმოო უბედური შემთხვევისა და ინციდენტის მოკვლევა – აღრიცხვა, რეგისტრაცია, ანგარიშგება
 8. პროფესიული დაავადებები – პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების კლასიფიკაცია, აღრიცხვა და კონტროლი
 9. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება
 10. ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და უსაფრთხოების წესები
 11. საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები
 12. ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
 13. შრომის ჰიგიენა: ქიმიური, ფიზიკური, ბიოლოგიური და ფსიქოსოციალური ფაქტორები; მზომი ხელსაწყოეი და მათი გამოყენების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
 14. უსაფრთხოების ნიშნები და მონიშვნები სამუშაო სივრცეში
 15. გადაუდებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; საევაკუაციო გეგმა
 16. გარემოსდაცვითი საკითხები შრომის უსაფრთხოების სფეროში
 17. ტვირთის გადატანა
 18. სიმაღლეზე მუშაობა
 19. აალებად და ფეთქებად ნივთიერებებთან მუშაობის სტანდარტები და წესები
 20. შრომის უსაფრთხოება მანქანა - დანადგარებთან, მოწყობილობებთან და სხვა სამუშაო ხელსაწყოებთან მუშაობისას
 21. ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარების მეთოდები და მიმართულებები
 22. სპეციალური და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე დასაქმებულთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა
 23. პირველადი სამედიცინო დახმარება
 24. შრომის უსაფრთხოება მომსახურების/სერვისის სექტორში და საოფისე საქმიანობისას
 25. შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო სფეროში

 

ტრენინგი დაიწყება 2 ოქტომბერს.

 

ტრენინგის განრიგი:
- კვირაში 5-6 დღე
- სამუშაო დღეებში ტრენინგის ჩატარების დრო: 18:30 - 22:00 სთ.
- შაბათს ტრენინგის ჩატარების დრო: 11:00 - 17:00 სთ.
 

ტრენინიგები ჩატარდება:

ქ. თბილისში, მისამართზე: გ. ჭყონდიდელის ქ. 46.

ქ. ბათუმში, მისამართზე: ინასარიძის ქ. 29 (სასწავლებელი ანრი).

 

დაბალი და საშუალო ობიექტებზე აკრედიტებული პროგრამის სწავლის საფასური - 1250 ლარი.

 

პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

 

საინჟინრო მიმართულებების, სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 2022 და 2023 წლების კურსდამთავრებულები, ასევე სამხედრო-პროფესიული განათლების მქონე პირები მიიღებენ 50%-იან დაფინანსებას/გრანტს და 1250 ლარის ნაცვლად გადაიხდიან 625 ლარს.

 

 

შეავსეთ 

სარეგისტრაციო ფორმა (თბილისი)

სარეგისტრაციო ფორმა (ბათუმი)

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 595208199, 599180020.
 

e-mail: oshegeorgia@gmail.com